Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie Více informací.

Tuto zprávu již nezobrazovat

Články a aktuality

20.07.2020 10:46

Bezstarostný servis TOTAL

V případě uplatnění záruční opravy na elektrické a pneumatické nářadí značky TOTAL je možné využít naší speciální služby, kdy je po zaslání příslušných...

Obchodní podmínky - Online půjčovna

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY- TorriaService

 

 

 1. KONTAKTNÍ  ÚDAJE

Informace o firmě – provozování na www.torriacars.cz 

Tyto všeobecné podmínky pronájmu upravují  právní vztah mezi společností TorriaService s.r.o., IČO 06759408 se sídlem Liberec XII Staré Pavlovice, Jiráskova 476/69, Liberec 460 01 ( dále jen Pronajímatel) a Nájemcem v souvislosti s podnikatelskou činností Pronajímatele, tj. s pronájmem Věci (nářadí) . Obchodní podmínky pronájmu (OPP) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (OZ). Pronajímatel tuto podnikatelskou činnost provozuje na adrese: Na Hutích 2962/44,  Jablonec n/N 466 01

 1.    POJMY

 Pronajímatel - společnost TorriaService s.r.o., IČO  IČO 06759408  je vlastníkem nářadí (věcí) a toto pronajímá.

Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která si najímá (ať do krátkodobého či dlouhodobého nájmu) movitou věc, kterou vlastní pronajímatel a to na základě nájemní smlouvy.

Movitá věc (dále jen Věc) - veškeré ruční, elektrické, motorové a jiné nářadí, přístroje a to vše včetně  příslušenství a náhradních provozních náplní a to dle specifikace uvedené v nájemní smlouvě.

OPP – tyto obchodní podmínky pronájmu.

Jistina je záloha (kauce) na nájemné složená Nájemcem při převzetí Věci Nájemcem.

Nájemné je finanční úhrada, kterou je povinen Nájemce uhradit při převzetí Věci.

Přepravce – zajišťuje přepravu Věcí od pronajímatele k nájemci a zpět

 1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

 

 1. Co je kauce, nájemce a pronajímatel, přepravce
 2.  Tyto OPP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb a pronajímatel je oprávněn je měnit přiměřeně ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. S touto případnou změnou musí být nájemce  seznámen. Ústní prohlášení učiněná vůči Nájemci zaměstnanci společnosti TorriaService s.r.o. Pronajímatele nezavazují. Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito OPP.
 3. Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto OPP, ani písemnou smlouvou se řídí OZ a případně zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. Veškeré nabídky učiněné pronajímatelem až do podpisu nájemní smlouvy jsou nezávazné. Tyto OPP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy jsou Pronajímatelem a Nájemcem podepsány.
 5. Nájemce přijímá a uznává následující OPP jako závazné. Tyto OPP jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele www.torriacars.cz, a dále jsou vyvěšeny a k dispozici v provozovně Pronajímatele a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi.
 6. Změny nebo doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a to se souhlasem obou stran.
 7. Doba nájmu může být dodatečně prodloužena i elektronickým oznámením.

 

 1. NÁJEMNÍ  SMLOUVA
  1. Kdo ji mezi sebou uzavírá – nájemce a pronajímatel
  2. Nájemní smlouva uzavíraná s Nájemcem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran. Smlouva může být uzavřena rovněž řádně specifikovanou objednávkou Nájemce, kterou potvrdí Pronajímatel. Komunikace může proběhnou písmeně nebo elektronicky.
  3.  Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:

= označení Nářadí které Nájemce požaduje,požadovanou dobu pronájmu

  1. Veškerá e-mailová komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem musí probíhat na e-mailových adresách Pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény www.torriacars.cz e-mailových adresách Nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu. V opačném případě tato e-mailová komunikace Pronajímatele nezavazuje.
  2. Předání Věci Nájemci bude probíhat pomocí dopravce.  Zahájením nájmu se rozumí převzetí věci Nájemcem a podepsáním předávacího protokolu nebo potvrzení převzeí balíku od dopravce. Nájemce rovněž obdrží návod k obsluze, případně provozní deník.  Odpovědnost za Věc přebírá Nájemce okamžikem podepsání předávacího protokolu.  Převezení Věci  k Nájemci a zpět k Pronajímateli bude provedeno   pomocí dopravce.   
  3. Užívat Věc (pracovat se zařízením) může zaškolený pracovník. Nájemce a jméno pracovníka bude uvedeno v předávacím protokole, kterým služí potvrzená objednávka a faktura o zaplacené záloze.   

 

 1. Smlouva nabývá platnosti souhlasem potvrzení objednávky na stránkách www.torriacars.cz
 2. Trvání smlouvy je dokud nevrátí produkt zpět a nezaplatí nájemné

 

NÁJEMNÉ , KAUCE   

Výše nájemného se řídí cenami uvedenými v ceníku Pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy kauci (Jistina) a to ve výši dle ceníku. Ceník je dostupný na internetové adrese Pronajímatele www.torriacars.cz, nájemné je v něm uvedena vč. DPH.

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

 Nájemné se sjednává podle skutečné doby (počet dnů) , po kterou je Nájemce oprávněn Věc užívat a to na základě ustanovení nájemní smlouvy.

Nájemce je oprávněn užívat Věc po dobu stanovenou nájemní smlouvou. Užívání Věci nad stanovenou dobu bez dalšího písemného souhlasu pronajímatele je považováno za neoprávněné obohacování.

Nájemné je platné ke dni objednání nebo podepsání smlouvy dle platného ceníku společnosti torriaservice

 1. Nájemné je hrazeno z kauce produktu. Nájemné se při vrácení produktu odečte z kauce a bude vyplacen rozdíl v hotovosti nebo na účet nájemce
 2. Kauce je vybrána v hotovosti nebo přepravní společnosti v den počátku půjčení

Kauce se platí v hotovosti nebo přepravní společnosti   

PLATEBNÍ  PODMÍNKY  

Nájemné je splatné ihned při předání Věci.

Není-li pronajaté Nářadí vráceno prostřednictvím dovozce Nájemcem ve sjednané době, nebo přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné a smluvní pokutu ve výši nájemného za den. Nájemce je povinen toto nájemné a smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti uhradit.    

Pronajímatel se s Nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:
        a) platba v hotovosti při předání Nářadí Nájemci.

        b) bezhotovostní převod na účet Pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu. Nájemné musí být připsáno na bankovní účet pronajímatele min. 1 den před stanovenou dobou nájmu.

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

Pronajímatel vrátí po ukončení nájmu Jistinu (kauci) Nájemci a to za předpokladu, že Věc, kterou nájemce užíval, bude vrácena nepoškozená a ve funkčním stavu a to včetně očištění..

Pro případ prodlení Nájemce s úhradou nájemného nebo smluvní pokuty  je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli rovněž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

 Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem a není oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

 1.  
 2. Pokud je pronájem delší jak 1 kalendářní měsíc, bude vystavena faktura na uplynulou dobu na nájemce se splatností 14 dnů.
 3. V případě dlouhodobého pronájmu se fakturuje danný kalendářní měsíc na nájemce se splatností 14 dnů, není-li dohodnuto jinak

 

 1. PRÁVA  A  POVINNOSTI  NÁJEMCE

 

 1. Udržovat stroj ve stavu v jakém ho přebral
 2. Stroj čistit a provádět údržbu nutnou k funkčnosti výrobku
 3. Vrátit stroj ve stejném
 4. Používat výrobek pro účely jeho obvyklé a předepsané
 5. Nahlásit jakoukoliv poruchu stroje ihned na společnost torriaservice telefonicky nebo na emailovou schránku pujcovna@torriacars.cz
 6. Zkontrolovat stroj při převzetí od společnosti torriaservice nebo přepravní společnosti
 7. Všechny vady v den převzetí je nutné ihned nahlásit
 8. V případě poškození od přepravní společnosti, je nájemce povinen sepsat protokol o poškození a provést zápis dle podmínek přepravní společnosti
 9. Nájemce nesmí provádět změny na pronajatém produktu vyjma běžné údržby
 10. Nájemce je povinen oznámit odcizení, nebo poškození stroje nájemcem ihned na společnost torriaservice telefonicky nebo emailem na pujcovna@torriacars.cz

 

 

Nájemce je povinen:

a) užívat Nářadí jako řádný hospodář k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito OPP, je povinen chránit Věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Ztráty a újmy  nájemce neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajaté Věci. Nájemce nesmí provádět opravy Věci, které by snížily hodnotu Věci a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

c) dodržovat předpisy a návod vydaný k Věci a poučit osoby, které budou pronajaté Věci užívat o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách (viz též čl. X.4)

d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Věci

e) nájemce nesmí zřídit třetí osobě užívací právo k pronajaté Věci a to ani jako předmět výprosy či výpůjčky nebo ji dát do zástavy. Veškerá taková ujednání nájemce s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

f) neprovádět na pronajatém Nářadí žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby – viz „b“). Nájemce nesmí snímat či zakrýt identifikační znaky Věci a to ani název společnosti pronajímatele.

g) umožnit Pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajaté Věci za účelem provedení potřebné opravy, údržby Věci, nebo kontroly, zda je Věc užívána k obvyklému účelu a v souladu s nájemní smlouvou,

h) hradit náklady přepravy Věci do místa užívání – tzn. mimo bod předání Věci dle nájemní smlouvy

i) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Věci Pronajímateli,

j) vrátit Pronajímateli Věc řádně a včas, tj. provozuschopném stavu a kompletní, očistěnou, ve stavu, v jakém ho Nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení. Současně nájemce předá pronajímateli protokol o vrácení Věci.

V případě ztráty a to i krádeže svěřené pronajaté Věci se Nájemce tímto zavazuje uhradit Pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které Pronajímatel vynaložil na pořízení předmětné  Věci.

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání Věci.

Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže Pronajímatel bez závažných důvodů daných technických stavem pronajaté Věci nepředá tuto Nájemci k užívání a za dobu, kdy je pronajatá Věc v opravě z důvodů neležících na straně Nájemce, tj. v případě, kdy Nájemce řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajaté Věci vlivem skutečností Nájemcem nezaviněných, kdy technický stav pronajaté Věci nezpůsobený Nájemcem, neumožňuje ji řádně užívat, pokud Nájemci nebyla poskytnuta jiná Věc sloužící k účelům nájmu. Po dobu, po kterou nemohl Nájemce Věc užívat vůbec nebo se značnými obtížemi má právo na slevu z nájemného.

Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u Pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán

Provoz Věci:

Dobou nájmu se rozumí doba od předání Věci nájemci prostřednictvím dopravce do předání Věci dopravci k vrácení pronajímateli.

Pro užívání Věci je nájemce povinen uhradit provozní náklady (spotřeba PHM,elektřiny, výměna a doplnění olejových náplní a filtrů,výměny kapalin , výměna rychle opotřebených součástí, proříznutí kabelů a gumových součástí, atd.)

Nájemce nesmí jakkoli upravovat Věc a Věc nesmí přetěžovat nad stanovené parametry návodem. Nájemce nesmí provádět zásahy do konstrukce Věci a nesmí používat netypová a neschválená přídavná zařízení. V případě nedodržení těchto zákazů je nájemce povinen uhradit náklady na opravu Věci.

Věc smí obsluhovat kvalifikovaní pracovníci nájemce a kteří jsou vyškoleni nájemcem s ohledem na bezpečnost a hygienu práce. Pokud se jedná o Věc, kde je státním orgánem předepsané specifické oprávnění, nájemce je povinen zajistit potřebná platná oprávnění a to včetně zaškolení pro tyto pracovníky. Oprávnění pracovníci budou uvedeni jmenovitě v předávacím protokolu.

 Nájemce nesmí demontovat či opravovat věc bez  písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce musí zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení nebo zničení částí Věci.

 Nájemce je povinen pravidelně kontrolovat stav a teplotu provozních náplní a stav součástí.

 Nájemce je povinen vrátit pronajímateli čistou (omytou) Věc

 

 

 1. PRÁVA  A  POVINNOSTI  PRONAJÍMATELE

 

 1. pronajímatel zajistí plně funkční výrobek nájemci
 2. v případě poškození vadou výrobku pronajímatel nahradí výrobek za jiný a původní pošle do servisu na své náklady
 3. pronajímatel neodpovídá za vadu, která nebyla nahlášena v den převzetí výrobku
 4.  při vrácení poškozeného nebo znečištěného výrobku, má pronajímatel právo strhnout pokutu úměrné na opravu nebo na čištění stroje
 5. při vrácení nekompletního balení, má pronajímatel právo naúčtovat všechny chybějící části produktu

 

Pronajímatel je povinen:

a) přenechat Nájemci pronajatou Věc tak, aby ji mohl užívat ke sjednanému nebo obvyklému účelu,

b) zajistit nájemci nerušené užívání Věci po dobu nájmu.

Pokud je Věc při vrácení poškozena, zavazují se Pronajímatel a Nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození. Po sepsání zmíněného protokolu je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci složení částky odpovídající Jistotě stanovené dle ceníku Pronajímatele u dané Věci, kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na pronajaté Věci. Složením uvedené částky Nájemcem není dotčeno Pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Nájemci.

Pronajímatel neodpovídá za vadu Věci, o které Nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání Věci. Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení Věci po jejím předání nájemci a není povinen mu poskytnout žádnou náhradu. Ustanovení o nájemném není tímto dotčeno.

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení Věci v důsledku vyšší moci (živelná pohroma, povodeň a jiné)

Nájemce se tímto vzdává vůči Pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

Pronajímatel může požadovat vrácení pronajaté Věci i před ukončením sjednané doby nájmu a to pokud nájemce Věc užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem a hrozí tak vznik škody na Věci.

Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost Věci.

 

 

 1. POKUTY

 

 1. Pronajímatel má právo naúčtovat práci a díly na opravu poškozeného výrobku nájemcem dle platného ceníku
 2. Pronajímatel má právo naúčtovat profesionální čistění výrobku
 3. Pronajímatel má právo na stržení kauce za odcizený produkt nebo za produkt poškozený, kde oprava převyšuje náklady nového produktu
 4. Pronajímatel má právo strhnout více náklady za neúspěšnou přepravu zaviněnou nájemcem

 

V případě nevrácení zboží je smluvní pokuta ve výše kauce, která nebude navrácena pronajímateli.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení Jistiny, vrátí Pronajímatel Nájemci složenou Jistinu (vyjma případu dle odst. 8.6 OPP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za Věc za dobu, po kterou měl Nájemce Věc u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě. Jistina ve výši dle předchozí věty bude vyplacena Nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude Nájemcem Věc vrácena Pronajímateli

V případě ztráty (odcizení) Věci se složená Jistina Nájemci nevrací.

 

 

 1. Předání výrobku – svoz
  1. Výrobek bude předán na provozovnu společnosti TorriaService osobně nebo si nájemce zajistí svoz dle pokynů společnosti TorriaService
  2. Svoz se objednává online na formuláři pro něj určeným nájemce den předem. Svoz je nutný objednat na následující den a to nejdéle den před vyzvednutím do 15:00
  3. Pronajímatel nezodpovídá za pozdní objednání svozu přepravcem
  4. Výrobek musí být v den vyzvednutí přepravcem zabalen tak, aby dle obchodním podmínek přepravce splňoval nároky na cestu a dorazil v pořádku
  5. Nájemce je povinen zbavit produkt všech kapalin dle manuálu výrobku.

 

 

 1. Vyplacení kauce
  1. Kauce bude vyplacena nejpozději do 30 dnů od navrácení výrobku zpět na provozovnu nebo doručení přepravce na účet nájemce nebo v hotovosti na provozovně. Pronajímatel však v 90% vyplatí kauci zpět do 5 pracovních dnů.
  2. Kauce bude vyplacena nájemci stržena o nájemné a případné pokuty za nedodržení podmínek smlouvy

 

 1. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 

Osobní data Nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje Nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 Uzavřením nájemní smlouvy dává Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Nájemce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému odevzdání Věci.

 Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

 Pokud právní předpis nestanoví jinak, nájemce jako fyzická osoba souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu.

 

 

 1. ŘEŠENÍ  SPORŮ

 

Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy pujcovna@torriacars.cz. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle Pronajímatel na elektronickou adresu, ze které nájemce stížnost zaslal.

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání Věci na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nájemce má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o nájmu Nářadí obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 Veškeré písemnosti jsou účinné okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátek převzaté nebo byly odesílateli vráceny jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemností zmařil. Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:        - ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

        - ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

        - se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

 Veškerá písemná komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u Pronajímatele adresu provozovny) uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 OPP.

 Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změněn okolností obsažená v § 1764 – 1766 OZí

 Uzavřením nájemní smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito OPP a Ceníkem Pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto OPP je Nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto OPP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách Pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem.

Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

 V případě soudních sporů je příslušný obecný soud Pronajímatele.

 Tyto OPP nabývají účinnosti dne 13.3.2018

 

 1. UKONČENÍ  SMLOUVY

 Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je Nájemce v prodlení s úhradou Jistiny, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy Nájemcem (např. Nájemce užívá Věc v rozporu s poučením Pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

 Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Věc a to způsobem, který určil pronajímatel

 Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením Věci.

V případě ztráty (odcizení) Věci se složená Jistina Nájemci nevrací.

 

 Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla Pronajímateli doručena písemná výpověď.

 Podmínky pronájmu na dobu neurčitou musí být samostatně uvedeny v nájemní smlouvě.

 Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původní doby nájmu. Dohoda musí být pronajímatelem  písemně potvrzena min. 1 den před skončením doby nájmu (potvrzením nové objednávky či podpisem dodatku k nájemní smlouvě).

 

Obchodní podmínky můžete stáhnout zde.

 

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena, Torriacars, s.r.o. Feo.cz